Обуки за регистрација и паушално оданочување на земјоделците

Среда, 04.11.2015 – Петок, 27.11.2015, Струга, Могила, Добрушево, Куманово, с.Света, Новаци, с.Подмочани, с.Грнчари, Скопје, Валандово, Босилово, с.Бучин, Гостивар, Виница, Берово, Свети Николе, Василево, Штип, Гевгелија и Богданци.

Период: Од 4 до 27 Ноември 2015 година

Локација: Струга, Могила, Добрушево, Куманово, с.Света, Новаци, с.Подмочани, с.Грнчари, Скопје, Валандово, Босилово, с.Бучин, Гостивар, Виница, Берово, Свети Николе, Василево, Штип, Гевгелија и Богданци.

Организатор: Управа за јавни приходи – Даночна академија

Учество на обуката: Со регистрација, односно најава на наведеното контакт лице, најдоцна два (2) дена пред почетокот на обуката. Обуките се без финансиски надоместок.

Целна група: Земјоделци

Ниво: Општо

Опис на обуката: Еднодневна обука за регистрација и паушално оданочување на земјоделци.

10-6565-1_Obuki_za-zemjodelci_03.11.2015