Светски ден на аудиовизуелното наследство

„Архивата е изложена на ризик: Заштита на идентитетите ширум светот“ е слоганот на годинешното прославување на Светскиот ден на аудиовизуелното наследство (27-ми октомври).

Аудиовизуелни документи, како што се филмовите, радио и телевизиските програми, се нашето заедничко наследство и ги содржат основните податоци од 20 и 21 век. Тие помагаат да се одржи културниот идентитет на еден народ; но безброј документарни богатства се исчезнати после пронаоѓањето на технологиите со слика и звук кои дозволуваат луѓето ширум светот подобро да ги споделат своите искуства, креативност и знаење.

Целокупното аудиовизуелно наследство во светот е загрозено. Никаде не може да се каже дека е зачувано, туку преку иницијативи како што е Светскиот ден на аудиовизуелното наследство и сеќавањето на Светската програма, драгоцената работа на професионалците за зачувување дава поттик за управување со разни технички, политички, социјални, финансиски и други фактори на заштитата на нашето наследство.

Токму во овој контекст, Генералната конференција во 2005 година го одобри одбележувањето на Светскиот ден на аудиовизуелното наследство, како механизам за да се подигне свеста за потребата од итно да се преземат мерки и да се признае важноста на аудиовизуелните документи како составен дел на националниот идентитет.

WebOhrid