Крстозбор

Крстозбор упатство:

А…Ш: Впишување на буква во полето

←→↑↓ стрелки: Движење низ крстозборот

Двоен клик: Менување на насока (хоризонтално/вертикално)

Home: Позиционирање на почетокот на тековниот збор

End: Позиционирање на крајот на тековниот збор

F1: Помош