Меѓународен ден на руралната жена

Првиот Меѓународен ден на жените од руралните средини е одбележан на 15 октомври 2008 година. Овој меѓународен ден, формиран од страна на Генералното собрание на Обединетите нации во својата резолуција 62/136 од 18 декември 2007 година, ја препознава „критичната улога и придонесот на жените од руралните средини, вклучувајќи ги и домородните жени, во подобрување на земјоделскиот и руралниот развој, подобрување на безбедноста на храната и искоренување на руралната сиромаштија.“

Руралните жени се клучни за остварување на трансформационите економски, еколошки и социјални промени потребни за одржлив развој. Но, ограничениот пристап до кредит, здравствена заштита и образование се меѓу многуте предизвици со кои се соочуваат, кои се дополнително отежнати со глобалните кризи за храна и економската криза, како и климатските промени. Овозможувајќи им нив, не е само клуч за благосостојбата на поединци, семејства и руралните заедници, туку исто така целокупната економска продуктивност, со оглед на големото присуство на жените во земјоделската работна сила ширум светот.

WebOhrid