Писмо: Преголемите пожари со кои се соочува Р.Македонија и другите балкански држави

ЕКОЛОШКО-ЗАШТИТЕН СТРУЧЕН ИЗВЕШТАЈ

ВЛИЈАНИЕТО НА ШУМИТЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОШИРОКО НА БАЛКАНОТ

ПОВОД: Преголемите пожари со кои се соочува Р.Македонија и другите балкански држави

Површината на Р.Македонија изнесува околу 26 000 км2. 70% од нејзината површина е планински дел. Скоро 1 000 000 хектари од земјиштето е под шумски зелен појас. Според намената на шумите 90% од нив се за стопански потреби, односно дрвото се сече за преработка во дрвната индустрија и поголрм процент се користи за огрев на домовите од граѓаните како и институциите.

Само 10 % од шумите се третираат како заштитни шуми и како шуми од посебни намени.

ЗА ПОТСЕТУВАЊЕВо текот на една година со легална и нелегална сеча, за потребите на дрвната индустрија и огрев, се посекува и уништува дрвна маса од шумските зелени појаси околу 1 500 000 м3 дрва.

Познавајќи го големиот спектар на еколошко влијание на шумските појаси врз животната средина, на годишно ниво губиме:

1. 8055 хектари шумски зелен појас се уништува

Како последица од уништените шумски зелени појаси се губи:

-130 000 тони кислород неповратно се губи секоја година

Тоа е еднакво на 358 000 граѓани да им го скратиме правото да користат кислород за секојдневните нивни потреби.

-21 000 000 м3 вода неповратно се губи во Р.Македонија како последица од сечењето на шумските појаси

-тоа е еднакво на 4 дена да се стопира дотокот на вода во изворите кај Св.Наум во Охридското езеро

-тоа е еднакво 26 часови да се стопира истекот на Црн Дрим кај Струга

УЛОГАТА НА ШУМСКИТЕ ЗЕЛЕНИ ПОЈАСИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1.Производство на атмосферски кислород за потребите на човекот и животинскиот свет

-Еден хектар шумски зелен појас на годишно ниво од атмосферата произведува 16 тони чист кислород

-Еден хектар на иглолисна шума произведува 30 тони кислород на годишно ниво

-Еден хектар шумски зелен појас на годишно ниво во атмосферата неутрализира CO2 (јаглероден диоксид) околу 22 тони, кое во интерес на заштитата на озонската обвивка и ублажување на климатсите промени

2.Шумскиот зелен појас во улога на прочистувач на атмосферскиот воздух

-механичко

-биолошко прочистување

Механичкото прочистување се состои во задржување и прочистување на воздушните честички од прав, саѓи ипепел.

Биолошкото прочистување се манифестира со фотосинтеза (хлорофилна асимилација на растенијата). Прифаќајки го растенијата испуштениот јаглероден диоксид од атмосферата, и производство на овошни шеќери за потребите на самите растенија.

Со прифаќањето на јаглеродниот диоксид од атмосферата (хлорофилна асимилација) се намалува количината на истиот во атмосферата, кое е во интерес во заштитата на озонската обвивка и ублажување на климатските промени.

3.Шумскиот зелен појас во улога на заштитник во опстојувањето на водените ресурси на Р.Македонија

-Што повеќе шумски зелени појаси со оформени и развиени дрва, огромни се можностите во Р.Македонија да имаме повеќе активни подземни и површински извори и реки, кое е во интерес за потребите на човекот, земјоделието, природните и вештачките езера заедно со нивната флора и фауна.

– Со пожарите во Р.Македонија и Балканот, дополнително се уништуваат шумските зелени појаси, а со тоа дополнителни се загрозува и деградира:

– животинската средина

– водените ресурси

– дополнително во големи количини во атмосферата се испушта CO2 и се загрозува и намалува озонската обвивка, а со тоа огромни се можностите да имаме поекстремни климатски промени со огромни еколошки последици, што не е добро за Р.Македонија и цел Балкан.

Со почит

Наумоски Лазо, дипломиран инжинер-агроном, експерт по аграр и екологија и независен екологист од Охрид

*Ставовите во категоријата Писма/Колумни се лични ставови на авторите, за кои редакцијата на WebOhrid не сноси никаква одговорност.