Светски ден на аудиовизуелното наследство

Аудио-визуелните документи, како што се филмовите, радио и телевизиските програми, се наше заедничко наследство и ги содржат основните податоци на 20 и 21 век. Тие помагаат да се одржи на културниот идентитет на еден народ; но безброј документарни богатства се исчезнати од пронаоѓањето на технологиите за слика и звук кои им дозволуваат на народите ширум светот подобро да ги споделат своите искуства, креативност и знаење.

Темата за оваа година е: „Откријте, запомнете и споделете“.

Генералната конференција на УНЕСКО го одобри одбележувањето на Светскиот ден за аудиовизуелно наследство во 2005 година како механизам за подигање на општата свест за потребата од заштита и зачувување на важните аудиовизуелни материјали за идните генерации и за итни мерки што треба да се преземат за да се зачува ова наследство и да се осигура дека тоа и понатаму е достапно за јавноста и за идните генерации.

WebOhrid