ЗРРСК „Свети Апостол Петар“ од Охрид започна со издавање на дозволи за рекреативен риболов за риболовниот ревир „Слив на Охридско Езеро“

Здружението на рекреативни риболовци спортски клуб „Свети Апостол Петар“ од Охрид започна со издавање на дозволи за рекреативен риболов за риболовниот ревир „Слив на Охридско Езеро“ каде спаѓаат сите реки во општините Охрид и Дебарца и Требенишко езеро. За рекреативната зона „Слатинско Езеро“ дозволи за рекреативен риболов ќе почнат да се издаваат ако се создадат услови за рекреативен риболов. Здружението издава и Државни дозволи кои важат за сите риболовни води во Република Македонија и дневни дозволи за акумулацијата „Козјак“.

„За риболов без дозвола, казните се големи и на лице место се изрекува глоба од 500 евра во денарска противвредност. Апелираме до сите рекреативни риболовци да го почитуваат Законот за рибарство и аквакултура и подзаконските акти.“– велат од ЗРРСК „Свети Апостол Петар“ – Охрид.