Предлог национална мрежа на планински патеки на Македонија

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, согласно годишните Програми за промоција и поддршка на туризмот, предвидуваше реализација на повеќе проекти во рамките на поддршката на туризмот, од кои како еден од најзначајните проекти е проектот “Планински патеки“.

Потребата од реализација на проектот се јави со цел на создавење на нови туристички производи што во најголема мерка би влијаеле на зголемување на туристичката понуда на Република Македонија, како и директно поврзување на Република Македонија со останатите земји преку создавање на мрежа на планински патеки.

Проектот се реализираше во соработка со повеќе институции од кои како директен партнер и финансиската поддршка во реализација на истиот е од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и рурален развој, мерка 323 – Програма за финансиска поддршка на рурален развој, како и директни имплементатори на проектот Федерацијата на планинарски спортови и 54 планинарски здруженија и спортски клубови.

Во функција на обезбедување на одржливоста на проектот, како и стандардизацијата на изведбата и обележувањето на патеките согласно европските стандарди, во 2014 година беше донесен и Законот за планинарски патеки, кој ги утврди условите и начинот на уредување на планинарските патеки, нивното одржување, класификација, категоризација, користење, како и други прашања поврзани со користење на планинските патеки.

Согласно членот 6 од Законот за планинарски патеки (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2014), Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот има повеќе надлежности во функција на имплементација на законот, и е обврзана да изработи Предлог на Национална мрежа на планински патеки.

Целта на проектот е создавање на нови туристички производи и јакнење на севкупната туристичка понуда на Република Македонија. Од особено значење за Република Македонија е поттикнувањето на развојот на алтернативните форми на туризам, како светски тренд и пројавениот се поголем интерес на туристите за Активен туризам, како и позиционирањето на РМ на светската мапата на атрактивни дестинации од областа на Активниот туризам.

Предлог национална мрежа на планински патеки на Република Македонија