Свикана триесет и првата седница на Советот на Општина Охрид

ЈА СВИКУВАМ триесет и првата седница на Советот на општина Охрид на ден 13.11.2014 година ( четврток) со почеток во 11,30 часот. Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Усвојување на Записникот од 30-тата седница

1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените разултати на ЈП „Охридски Комуналец“ – Охрид за периодот од 01.07. – 30.09.2014 година.

2. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените разултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.07. – 30.09.2014 година.

3. Предлог Одлука за усвојување на финансискиот Извештај на РЕ Водовод Охрид за периодот од 01.01. – 30.09.2014 година.

4. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈП „Нискоградба Охрид“ Охрид за периодот од 01.07. – 30.09.2014 година.

5. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работењето и остварените финансиски резултати на ЈП „Грaдски гробишта“ Охрид за периодот од 01.07. – 30.09.2014 година.

6. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работата на ЈП „Билјанини Извори“ Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2014 година.

7. Предлог Одлука за усвојување на измените на Развојната Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2014-2016 год.

8. Предлог Одлука за усвојување на измените на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2014 год.

9. Предлог Одлука за усвојување на измените на Програмата за други комунални услуги за 2014 год.

10. Предлог Одлука за усвојување на измените на Програмата за јавнa чистота за 2014 год.

11. Предлог Одлука за усвојување на измените на Развојната Програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2014-2016 год.

12. Предлог Одлука за усвојување на измените на Развојната Програма за изградба на системи за водоснабдување 2014-2016 година.

13. Предлог Одлука за усвојување на измените на Развојната Програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2014-2016 година.

14. Предлог Одлука за усвојување на измените на Развојната Програма за јавно осветлување 2014-2016 година.

15. Предлог Одлука за усвојување на измените на Програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2014 година.

16. Предлог Одлука за усвојување на измените на Програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2014 година.

17. Предлог Одлука за усвојување на измените на Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2014 год.

18. Предлог Одлука за усвојување на измените на Развојната Програма за уредување на градежно земјиште 2014-2016 година.

19. Предлог Одлука за усвојување на измените на Програмата за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2014 година.

20. Предлог Одлука за усвојување на измените на Развојната Програма за изработка на урбанистички планови за општина Охрид во 2014-2016 година.

21. Предлог Одлука за усвојување на измените на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2014 година.

22. Предлог Одлука за усвојување на измените на Програмата за спорт за 2014 год.

23. Предлог Одлука за усвојување на измените на Развојната Програма за образование за 2014-2016 година.

24. Предлог Одлука за усвојување на измените на Развојната Програма за детска заштита за 2014-2016 година.

25. Предлог Одлука за усвојување на измените на Програмата за култура за 2014 година.

26. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на единицата на локална самоуправа за 2014 година.

27. Предлог Статутарна Одлука за дополнување на Статутот на општина Охрид.

28. Предлог Одлука за усвојување на оперативната Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на град Охрид, приградските и селските населби за 2014-2015 година.

29. Предлог Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување надоместок за поставување на инсталации во трупот на патот, патниот и заштитниот појас.

30. Предлог Одлука за дополнување на Одлуката за организирање на режимот на сообраќај на дел од територијата на општина Охрид.

31. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1251/1 КО Лескоец.

32. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2184 КО Лескоец.

33. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр.2534 КО Велгошти.

34. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.89 КО Охрид 4.

35. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура Кп.бр.814/3 КО Лескоец.

36. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1164 КО Лескоец.

37. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1347/1 и 1347/2 КО Трпејца.

38. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.1975 КО Охрид 4.

39. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2003 КО Лескоец.

40. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2420/2 КО Лескоец.

41. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2658/1 КО Велгошти.

42. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр. 10461/2 КО Охрид 2.

43. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.214 КО Лескоец.

44. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр.7651/3 и 7651/4 КО Охрид 1.

45. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр.13801/1 КО Охрид 3.

46. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1772/1 КО Велгошти.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Гордана Коњановска