Во јануари издадени 236 одобренија за градење

Според податоците на Државниот завод за статистика, во јануари 2015 се издадени 236 одобренија за градење што е за 68.6% повеќе во однос на истиот месец од претходната година.

Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 1 578 227 илјади денари што е за 35.8% помалку во однос на истиот месец од претходната година.

Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 153 (64.8%) се наменети за објекти од високоградба, 26 (11.0%) за објекти од нискоградба и 57 (24.2%) за објекти за реконструкција.

Од вкупно 236 објекти, на 166 (70.3%) како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 70 објекти (29.7%) инвеститори се деловни субјекти.

Во извештајниот период е предвидена изградба на 383 станови со вкупна корисна површина од 35 209 м2.