Одржан состанок на надлежните за превенција од пожари

Зајакнати мерки и координирано превентивно делување за заштита на шумите, пасиштата и другите отворени простори од пожари, поголема контрола, превентива и заштита на шумите од пожар, поактивно следење на состојбите во шумските појаси, заштита, навремено забележување и информирање за настанат пожар до сите останати релевантни субјекти за координирано преземање на натамошни активности и навремено локализирање на пожарот, денеска договорија надлежните служби на координативен состанок што се одржа на иницијатива на СВР Охрид. Во пресрет на главната туристичка сезона и очекуваните високи температури, СВР Охрид изготви конкретни оперативни планови за зајакнати мерки од превентивен но и од репресивен карактер за заштита на шумите, пасиштата и другите отворени простори од пожари. Во таа насока, СВР-Охрид ќе ги вклучи сите расположливи капацитети и опрема која наменски може да се користи за контрола, превентива и заштита на шумите од пожар, како и да одговори на потребите во случаи на локализирање на евентуално настанат пожар од поголем обем.

Во соработка со територијалната против-пожарна единица, ЦУК, ДЗС, ЈП „Македонски Шуми“, Националниот парк „Галичица“, шумската и граничната полиција, АРМ, локалната самоуправа, Црвениот крст и другите надлежни субјекти и институции, ќе се следи состојбата на подрачјето во врска со пожарите и ќе се преземаат предвидени мерки за заштита, навремено забележување и информирање за настанат пожар до сите останати релевантни субјекти за координирано преземање на натамошни мерки и навремено локализирање на истиот. Полициските службеници заедно со шумската полиција ќе имаат превентивни патроли на отворен простор со цел елиминирање на опасноста од предизвикување на пожар и примена на мерките Ќе се врши надзор во претпријатијата што стопанисуваат со шуми, пасишта и на одговорните лица ќе им се укаже за потребата од зајакната контрола на терен за заштита од пожари и примена на законската регулатива. Предвидена е интензивна соработка со институциите и на регионално ниво за размена на информации во врска настанати пожари, организирање на дополнителна помош во опрема, техника, сили и средства со цел преземање на заеднички понатамошни мерки.

Ќе се реализираат проекти и кампањи во кои ќе се опфатат мерки за превенција и заштита од пожари со дистрибуција на пропаганден материјал и флаери за едукација, јакнење на свеста за заштита од пожари и информирање на населението. Редовно преку канцеларијата за односи со јавноста ќе одржува контакти со медиумите и до граѓаните ќе се доставуваат информации, ќе се укажува на опасностите од пожар како и на превентивните мерки кои треба да се превземаат со цел спречување и справување со настанат пожар.

СВР Охрид, посебно ќе работи на оперативен план со цел пронаоѓање на причините и предизвикувачите на случен пожар а се со цел документирање и преземање на соодветни законски мерки.