ЈП „Градски пазар“ издава деловен простор под закуп

                                                                  Оглас 

                                       За издавање под закуп деловен простор

 –  ЈП Градски Пазар Охрид издава под закуп деловен простор од 30 м2 во Градски Пазар, за период од 5(пет) години од денот на потпишување на договорот, по почетна цена од 370 ден / м2 + ДДВ.

–   Заинтересираните понудувачи потребно е да достават понуда која ќе го содржи понудениот износ на надоместокот по основ на закупнина. Правните лица се должни да достават Решение од Централен регистар за регистравија на дејност, а физичките лица копија од лична исправа.

 –   Понудите да се достават до ЈП Градски Пазар Охрид, на адреса Бул. Туристичка 79, во затворен плик со ознака “ не отворај„

 –   Огласот трае до 04.07.06.2014 година до 14 часот.