Во Охрид ќе се одржи обука за следење на состојбата на безбедноста во сообраќајот на патиштата

Утре во Охрид ќе биде одржана обука за следење на состојбата на безбедноста во сообраќајот на патиштата со примена на индикатори. Обуката, наменета за претставници на Министерството за внатрешни работи и претставници од единиците на Локалната самоуправа, доаѓа по неодамнешната препорака на Владата на Република Македонија до сите единици на локалната самоуправа, да формираат работни групи на локално ниво што ќе бидат задолжени за следење, мерење, обработка и доставување на податоците во врска со индикаторите за следење на безбедноста на сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, дефинира шест основни индикатори што ќе се следат: индикатор за возачите, индикатор за почитување/непочитување на брзината на движење, индикатор за користењето на системите за пасивна безбедност, индикатор за возилата, индикатор за факторот пат и индикатор за однесувањето на пешаците.

Воведувањето на индикаторите во безбедноста на сообраќајот е потребно за поефикасно управување со безбедноста во сообраќајот, и значајно, бидејќи врз основа на одредени показатели може да се воочи што, и во која мерка е небезбедно.-На овој начин би се дејствувало превентивно и проактивно врз безбедноста на сообраќајот, навремено би се реагирало врз факторите за сообраќајната небезбедност и нивна зачестеност во сообраќајот. Со други зборови, не треба да се реагира на безбедноста на сообраќајот само кога се случуваат незгоди, туку со соодветни техники треба да се предвиди и предупреди а факторите за сообраќајна небезбедност да се намалуваат и елиминираат.

Обуката, наменета за претставници на Министерството за внатрешни работи и претставници од единиците на локалната самоуправа, ќе се темели врз методологијата за следење на индикаторите, изготвена од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Обуката ќе се одржи утре во 15 часот во одморалиштето на МВР во „Св.Стефан“.