Оглас за самокандидирање на координаторки на Форумот на жени на СДСМ во Вевчани и Дебрца

Оглас за самокандидирање за Координаторки на Форумот на жени во Општинските организации на СДСМ во Вевчани и Дебрца

Правилник за работа на Форум на жени на СДСМ

Пријава за кандидирање

Стандардизирана биографија

Стандардизирана програма

Изјава за Етички кодекc