Јавен повик за натпревар за најдобро видео во рамки на Националната кампања „Информирај се сега!“

Јавен повик за натпревар за најдобро видео во рамките на Националната кампања „Информирај се сега!“ Во рамките на Националната кампања „Информирај се СЕГА!“ Коалиција СЕГА со  Младинските Информативни и Советодавни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Агенцијата за Млади и Спорт (АМС) и Универзитетот Гоце Делчев, Штип организираат Натпревар за најдобро видео кое најдобро ќе ги прикаже перфомансите на мобилната апликација Млади АМС. (Мобилната апликација е достапна на следниот линк.) Наградниот Фонд за најдобро видео изнесува 500 евра во денарска противвредност, и истиот го доделува Агенција за млади и спорт.   Критериуми за учество: Студенти на…

повеќе...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ДУП за ГП на КП БР.10143/1 во УЗ 10, УБ 10.3, КО Охрид 2

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07,159/08, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 39/16), Општина Охрид, на ден 13.03.2017 година, донесе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена 1.За планскиот документ ДУП за градежна парцела на КП бр.10143/1 во УЗ 10, УБ 10.3, КО Охрид 2, Општина Охрид, кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за…

повеќе...

Јавен повик за изработка на мобилна апликација

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО НАТПРЕВАР ЗА ИЗРАБОТКА НА МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ВО РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАЊА „ИНФОРМИРАЈ СЕ СЕГА!“ Во рамките на Националната кампања „Информирај се СЕГА!“ Коалиција СЕГА со Младинските Информативни и Советодавни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Агенцијата за Млади и Спорт (АМС) и со Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство организираат натпревар за изработка на мобилна апликација за веб страната www.mladi.ams.mk. ЈАВЕН ПОВИК ЗА МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА Наградниот Фонд за најдобрата апликација изнесува 500 евра во денарска противвредност, и право на учество…

повеќе...

Повторна објава на јавен повик бр. SCBE-TBC # PC3_PT_1.2.1-2 за проект SCBE/TBC

Општина Охрид – Проект “SCBE/TBC” објавува повторен оглас Бр. SCBE-TBC # PC3_PT_1.2.1-2 за пополнување на следните административни позиции во проектот: 1. Проектен менаџер – едно лице, ангажирано со половина работно време на 14 месеци 2. Проектен Администратор – едно лице, ангажирано со половина работно време на 14 месеци Општина Охрид за потребите на проект : „Поддршка на прекугранично претприемништво / Транснационално бизнис консултантство” акроним на проектот SCBE/TBC, финансиран од 3-от повик на проектни предлози од ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција 2007-2013, објавува јавен повик…

повеќе...

Јавен повик за поднесување барања за добивање субвенции на дел од уплатената такса за престој на туристи

Во согласност со Годишната програма на Секторот за туризам и локален економски развој предвидено e субвенционирање на дел од уплатената такса за привремен престој на домашните и странските туристи, за физички лица вршители на угостителска дејност од мал обем во општина Охрид. Целта на оваа активност е поттикнување на физичките лица запишани во регистарот на физички лица вршители на угостителска дејност од мал обем во oпштина Охрид уредно да ја водат евиденцијата за престојот на гостите во својот сместувачки објект, со што ќе се стимулира редовната наплата на ТПП и…

повеќе...

Јавен повик за именување на плоштади и преименување на улици

Градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачески јавно ги повикува сите физички и правни лица да дадат свои предлози, идеи и сугестии за именување на следниве локации: мал плоштад кај поранешна библиотека, плоштад кај мини – маркет, Булевар Туристичка и Улица Железничка. Граѓаните и правните лица своите предлози можат да ги испратат преку архивата на општина Охрид во затворен плик адресиран до Градоначалникот или на следнава електронска пошта gradonacalnik@ohrid.gov.mk. Рокот за доставување е десет дена од денот на објавата.

повеќе...

Продолжен рокот за аплицирање на јавниот повик за финансирање проекти од областа на одржливиот локален економски развој и туризмот за 2016

Рокот за аплицирање на ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ОДРЖЛИВИОТ ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗМОТ ЗА 2016 година , се продолжува. Заинтересираните своите пријави можат да ги достават најдоцна до 13.05.2016 год. До 16 часот. Пријавите кои ќе пристигнат по завршувањето на крајниот рок ќе бидат автоматски одбиени.Целосната документација да се достави на следната адреса: ОПШТИНА ОХРИД Сектор за туризам и ЛЕР ул. Димитар Влахов бр.57 6000 Охрид со назнака: “Ј А В Е Н П О В И К – ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД…

повеќе...

Јавен повик за интерес за доставување на адаптирани учебници од странство за основно образование

Врз основа на член 13-б став 2 од Законот за учебници за основно и средно образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15 и 30/16), Министерство за образование и наука – Педагошка служба, ул. ,,Св.Кирил и Методиј“ бр.54-Скопје, објавува ЈАВЕН ПОВИК за интерес за доставување на адаптирани учебници од странство за основно образование (1) Предмет на јавниот повик: Доставување на барање за одобрување на адаптиран учебник од странство на учебници за следните наставни предмети: – Математика за VII одделение на…

повеќе...

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16) општина Охрид распишува: Ј А В Е Н П О В И К за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови Јавниот повик за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови согласно член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” број 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), се распишува во првиот квартал на 2016 г. Секое заинтересирано…

повеќе...

Јавен повик за изработка идејни решенија на 6 нови типски куќи

Министерството за транспорт и врски објави јавен повик за изработка на 6 идејни решенија за изградба на објекти со намена за индивидуално домување (типски куќи). Јавен повик за изработка идејни решенија на 6 нови типски куќи Според јавниот повик, се предвидува идејните решенија за типските куќи да бидат со големина од 50м2, 70м2, 90м2, 110м2, 130м2 и 200м2. Јавниот повик трае до 16 март 2016 година. Откако ќе се изберат идејните решенија ќе се пристапи кон изработка на проекти кои ќе се објават на веб страната на Министерството за транспорт…

повеќе...